21 april 2002, aanleg HSL-Zuid, aflevering 7

 
In deze aflevering speciale aandacht voor volgende onderwerpen:

*Zevenbergschen Hoek:
-bouw HSL-viaduct
-sloop van de huizen aan de Van Gilsstraat
-bouw van de geluidswal

*Rivier de Mark:
-bouw van de nieuwe Nieuw Veerbrug t.b.v. de huidige IC-sporen.

Daarnaast de stand van zaken (eind maart) langs de rest van het tracé tot aan de Belgische grens. De foto's zijn gemaakt op 8, 10, 24 en 25 maart 2002.

Eerst een foto, genomen op 10 maart vanaf het nieuwe viaduct ter hoogte van de voormalige Bredase Dijk.

overzicht vanaf viaduct
De ANWB-wegwijzer verwijst nog naar de Westelijke Parallelweg, de weg zelf is verdwenen. Links daarvan is een nieuwe tijdelijke weg aangelegd. De HSL komt te liggen tussen de sporen en de tijdelijke weg.
 

De HSL loopt vanaf de Moerdijkbrug parallel aan de huidige sporen. De huidige sporen splitsen zich net voor station Lage Zwaluwe in een deel naar Roosendaal en een deel naar Breda. De HSL gaat via een viaduct over de sporen naar Roosendaal heen. Dit viaduct is in aanbouw ter hoogte van de Oude Moerdijkseweg/Hoofdstraat.

 

doorkijk via Rsd-sporen
10 maart 2002, doorkijk vanaf de Hoofdstraat in noordelijke richting. Op de voorgrond de sporen naar Roosendaal. Rechts van de kraan is het noordelijke deel van het in aanbouw zijnde viaduct te zien.

overzicht
10 maart 2002, op deze overzichtsfoto links de sporen naar Roosendaal, rechts die naar Breda. Op de voorgrond zijn de eerste bouwactiviteiten van het zuidelijke deel van het viaduct zichtbaar.

Ter hoogte van Zevenbergschen Hoek komt over hele lengte van het dorp een geluidswal. Om die aan te kunnen leggen, moet er een aantal huizen aan de Van Gilsstraat worden gesloopt.
Leegstaande huizen Van Gilsstraat
10 maart 2002, de huizen aan de Van Gilsstraat staan leeg en zijn dichtgetimmerd. Ze zullen op korte termijn gesloopt worden. De foto is genomen vanaf het toekomstige HSL-tracé.

Fundering geluidswal
10 maart 2002, iets zuidelijker, ter hoogte van De Wieken is de fundering voor de geluidswal al klaar.

Enkele kilometers zuidelijker bij de rivier de Mark, wordt gewerkt aan de nieuwe Nieuw Veerbrug voor de IC-sporen. In de eindsituatie liggen er 4 bruggen over de Mark:
-1 voor de 3 rijstroken van de A16 richting Breda en de verlegde Markweg (brug is gereed)
-1 voor de 3 rijstroken van de A16 richting Moerdijk (brug is gereed)
-1 voor de HSL-sporen
-1 voor de IC sporen (in aanbouw)


Markbrug
10 maart 2002, achter de oude draaibrug is de nieuwe brug in aanbouw. Goed is te zien, dat de nieuwe brug een stuk hoger komt te liggen, zodat de scheepvaart er ongehinderd onderdoor kan varen. Daarmee verdwijnt weer een knelpunt in het spoor.

Markbrug
24 maart 2002, vanaf het nieuwe spoortalud naar de brug is goed te zien dat het nieuwe spoor een stuk hoger komt te liggen. Net voorbij knooppunt Zonzeel verschuiven de IC-sporen in oostelijke richting, gaan over de nieuwe Nieuw Veerbrug en sluiten ter hoogte van de zuiveringsinstallatie weer aan op het bestaande spoor.


Sommige stukken van de A16 zijn al klaar.

 

A16 gereed
10 maart 2002, op deze foto, genomen vanaf het nieuwe viaduct in de Brielsedreef is te zien, dat een stuk van de nieuwe A16 al gereed is. In de verte zijn vaag de nieuwe A16 bruggen over de Mark zichtbaar. Links staat het in oude stijl herbouwde nieuwe café "De Elsakker". Het oude café stond op de plaats waar nu de rijstroken richting Breda liggen. De HSL komt te liggen op de plaats waar nu nog de oude A16 ligt.

A16 gereed
10 maart 2002, op deze foto, genomen vanaf het viaduct Kesteren, is links te zien,
dat ook het deel van de nieuwe A16 tussen de Brielsedreef en Prinsenbeek ver klaar is.

Zoals in HSL-aflevering 6 al werd aangekondigd, zijn de A16-rijstroken ter hoogte van Prinsenbeek in het weekend van 3 maart in westelijke richting verplaatst.
Verplaatste rijstroken
8 maart 2002, al het verkeer op de A16 rijdt nu op de oorspronkelijke rijstroken richting zuiden. Rechts van de geluidswal die op de damwanden zijn bevestigd, zal begonnen worden met het uitdiepen t.b.v. de tunnelbak voor zowel A16 als HSL.

sloop geluidswering
24 maart 2002, voor het zover is, zullen eerst alle damwanden aan de rechterzijde geplaatst moeten zijn. Een deel is al geplaatst, op de foto zichtbaar rechts ter hoogte van het ANWB-bord. Ook is te zien, dat de oude geluidswering al grotendeels gesloopt is.

Ook bij knooppunt Princeville beginnen de contouren van het HSL-tracé zichtbaar te worden.
 
zandHSL
24 maart 2002, nu nog veel zand, maar in de toekomst raast hier de HSL overheen.

Ter hoogte van Effen vordert de bouw van het nieuwe viaduct in de Effenseweg.
 
Niewe brug Effense weg
25 maart 2002, de pijlers aan de westkant van de A16 zijn bijna klaar.

Bij knooppunt Galder is het noordelijke deel van de tunnelbak bijna klaar.
Tunnelbak Galder
24 maart 2002, op de tunnelbak worden dwarsspanten geplaatst op het deel waar de A16 in de toekomst over de HSL-bak komt te liggen.

Bij de Nieuw Ginnekensebaan is ter hoogte van het nieuwe HSL-viaduct een deel van het bos gekapt.
 
Nieuw Ginnekensebaan
24 maart 2002, vanaf het punt waar de Nieuw Ginekensebaan overgaat in de Breebroeken is na het kappen nu ook het HSL-viaduct zichtbaar.

Vlak bij de Belgische grens, is het HSL-viaduct in de Hazeldonksestraat in aanbouw
Hazeldonksestraat
25 maart 2002, de twee oostelijke pijlers zijn gereed.

Terug naar de HSL-Zuid indexpagina